Αρχική / Δράσεις / Teachers4Europe / Στόχοι και αξίες της ΕΕ : Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στόχοι και αξίες της ΕΕ : Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μαθαίνω τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: European Countries στο Scratch

 1. Δηλώστε με ποια χώρα θα ασχοληθείτε: https://docs.google.com/document/d/1Ldjw14ZWTmxCISo32lAQy7TCjjboNkVJKirrGRxBgbo/edit?usp=sharing
 2. https://scratch.mit.edu/projects/464729618/


Πηγές:
1. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el
2. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ttps://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Μαθαίνω για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 1. Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
 2. Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989
 3. Democracy and human rights https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048d0b5
 4. Τα εικονογραφημένα δικαιώματα του παιδιού (κάρτες με τα δικαιώματα του παιδιού https://www.living-democracy.gr/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/
 5. Νόμος της Ελλάδας https://ddp.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2101-1992_fek_A1921-1.pdf
 1. Δηλώστε με ποια δικαίωμα του παιδιού θα ασχοληθείτε:
  https://drive.google.com/file/d/1GAM0pVEVBtfvmyxG1RqwUg0_f1ItCzJn/view?usp=sharing
 2. Για το Δικαίωμα αυτό, κάντε ένα κόμικ στο PIXTON:

Δείτε τα pixton κομικ στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=257

Στόχοι και αξίες της ΕΕ

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_el#στόχοι-και-αξίες-της-εε

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι:

 • να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της καθώς και την ευημερία των πολιτών της
 • να προσφέρει ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη χωρίς την ύπαρξη εσωτερικών συνόρων
 • να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση την ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιμών, μια ανταγωνιστική οικονομία της αγοράς με πλήρη απασχόληση και κοινωνική πρόοδο, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος
 • να αγωνίζεται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων
 • να προωθεί την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο
 • να ενισχύει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή καθώς και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών
 • να σέβεται την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της πολυμορφία
 • να δημιουργήσει μια οικονομική και νομισματική ένωση με νόμισμα το ευρώ.

Αξίες

Η αξίες της ΕΕ είναι κοινές με εκείνες των κρατών μελών σε μια κοινωνία όπου επικρατεί η κοινωνική ένταξη, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η μη διακριτική μεταχείριση. Οι αξίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής:

 • Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
 • Ελευθερία
 • Δημοκρατία
 • Ισότητα
 • Κράτος δικαίου
 • Ανθρώπινα δικαιώματα

Αυτοί οι στόχοι και αξίες αποτελούν τη βάση της ΕΕ και καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Data protection

https://www.instagram.com/p/BjMk5V9Fb4-/
https://www.instagram.com/p/BeKzcGBnRMJ/

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-effectively-communicating-human-rights-booklet_el.pdf

Δείτε επίσης

2ο τεύχος-Σχολική Μαθητική εφημερίδα “Τα Μαγικά Μολύβια του 19ου Δ.Σ. Σερρών”

2ο Τεύχος Μαϊου 2020 Μαθητές/τριες όλων των τάξεων του σχολείου εργάστηκαν πολύ στο εργαστήριο πληροφορικής …