Αρχική / Άρθρα για / για εκπαιδευτικούς / Εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί – Επιτήρηση μαθητών (ΠΔ 201/1998) – 15 Συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς

Εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί – Επιτήρηση μαθητών (ΠΔ 201/1998) – 15 Συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς

(ΠΔ 201/1998, άρθρο 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2    PD_201_1998)

Εφημερεύοντες Εκπαιδευτικοί – Επιτήρηση μαθητών

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους.

Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών.

Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ό,τι έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.

Ο χρόνος προσέλευσης των εφημερευόντων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε ( 15 λεπτών πριν την έναρξη των μαθημάτων).

β. Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις προϊστάμενες αρχές του σχολεiου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του.

Κατάσταση εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα αν χρειαστεί ανάγκη τροποποιήσεων.

Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το διευθυντή του σχολείου.

γ. Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 1566/85).

Δικαίωμα απαλλαγής από τις εφημερίες έχουν μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου, καθώς και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ αυτής της παραγράφου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από την εφημερία, όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα.

δ. Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων.

Για τον ορισμό του λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των μαθητών.

ε. Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο.

στ . Οι εκπ/κοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι.

Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

ζ. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών.

Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν.

η. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της ταξης με τους γονείς ή κηδεμόνες.

θ. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα.

Γι’ αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ’ αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές.

ι . Από το δάσκαλο της τάξης μπορούν να οριστούν επιμελητές.

Ο αριθμός των επιμελητών και τα καθήκοντά τους καθορίζονται μετά από συνεργασία του δασκάλου και των μαθητών.

edu.klimaka.gr 

Παρακάτω θα βρείτε συμβουλές για τις εφημερίες των εκπαιδευτικών που πολλές από αυτές δεν αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο εφημεριών.

Ο εφημερεύοντας εκπαιδευτικός που βέβαια  αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια των μαθητών, θα πρέπει να διαφυλάξει και την ίδια του την καριέρα ή και την ίδια του την οικογένεια από μια τυχόν απώλεια της εργασίας του από ένα ατύχημα μαθητή.

Ο εφημερία των εκπαιδευτικών στα σχολεία προσδιορίζεται βασικά από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που σε όλους τους εκπαιδευτικούς  είναι γνωστό. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας στο μαθητή αλλά και στην επαγγελματική καριέρα του εκπαιδευτικού. Εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες του κάθε σχολείου καθώς και  από τη συνολική αντιμετώπιση τους ζητήματος από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ο εφημερεύοντας εκπαιδευτικός που βέβαια  αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια των μαθητών, θα πρέπει να διαφυλάξει και την ίδια του την καριέρα ή αλλιώς την ίδια του την οικογένεια από μια τυχόν απώλεια της εργασίας του από ένα ατύχημα μαθητή.

Ενέργειες που πρέπει να κάνει η Διεύθυνση του σχολείου καθώς και οι εκπαιδευτικοί του, οι οποίες δεν αναφέρονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο ή μερικές φορές ενώ προβλέπονται παραμελούνται, εκτός των άλλων, είναι και οι εξής:

 

 1. Επισήμανση των επικίνδυνων σημείων του σχολείου για την ασφάλεια του μαθητή στην αρχή και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 2. Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για καταγραφή τους σε πρακτικό και τρόπους επίλυσης.

 3. Συνεδρίαση Σχολικού Συμβουλίου και ενημέρωση του Δ.Σ των Γονέων καθώς και τους αντιπροσώπου της Σχολικής Επιτροπής. Καταγραφή στο Βιβλίο Πρακτικών του Σχολικού Συμβουλίου.

 4. Γραπτή ενημέρωση από τη Διεύθυνση του σχολείου προς τη Σχολική Επιτροπή και προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την ευθύνη συντήρησης του κτηρίου. Κοινοποίησή της στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Διατήρηση των σχετικών εγγράφων στο αρχείο του σχολείου.

 5. Κατά την πρωινή προσέλευση των μαθητών να μην επιτρέπεται η είσοδος στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου 3-4 λεπτά πριν κτυπήσει το κουδούνι, αλλά οι μαθητές να παραμένουν στο προαύλιο. Οι μικροί μαθητές μπορούν να αφήνουν τις τσάντες τους σε κάποιο επιλεγμένο σημείο. Αυτό γίνεται για να μην «ξεχνιούνται» μαθητές στις τάξεις τους κατά τη διάρκεια της προσευχής και χάνεται ο έλεγχος από τον εφημερεύοντα.

 6. Οι εκπαιδευτικοί να παραλαμβάνουν τα τμήματά τους και να κατευθύνονται στις τάξεις μετά την προσευχή.

 7. Με το κτύπημα του κουδουνιού για το πρώτο διάλειμμα οι εκπαιδευτικοί βγάζουν τους μαθητές από τις τάξεις και αποχωρούν τελευταίοι. Κανένας μαθητής και για οποιονδήποτε λόγο ( να τελειώσει τις ασκήσεις, επιμελητής) δεν μένει μέσα στην τάξη του. Μόνο οι μαθητές που ήταν ασθενείς και πρέπει να προφυλαχτούν μπορούν να μείνουν στο εσωτερικό του σχολείου και σε συγκεκριμένο χώρο που είναι ασφαλής και ελεγχόμενος από τους άλλους εκπαιδευτικούς.

 8. Τρία λεπτά πριν το κτύπημα του κουδουνιού, στα διάφορα διαλείμματα που γίνονται, ο εκπαιδευτικός της Φυσικής Αγωγής φροντίζει να ανεβάσει στην τάξη τους μαθητές που είχαν μαζί του γυμναστική. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα με το κτύπημα του κουδουνιού γιατί παρατηρείται το φαινόμενο άλλοι μαθητές να μπαίνουν στο σχολείο και άλλοι να βγαίνουν στην αυλή και να μπερδεύουν την επιτήρηση του εφημερεύοντα.

 9. Πολλές φορές μαθητές που ξεχνούν χρήματα, φαγητό, μπουφάν ζητούν από τον εφημερεύοντα να ανέβουν στην τάξη τους για να τα πάρουν. Καλό λοιπόν είναι αυτά να τα υπενθυμίζουν στους μαθητές οι εκπαιδευτικοί των τάξεων πριν το κτύπημα του κουδουνιού.

 10. Σε πολλά σχολεία τίθεται ο προβληματισμός αν πρέπει να κλειδώνουν οι πόρτες των τάξεων ή όχι. Η επιλογή του κλειδώματος της τάξης προϋποθέτει και το ότι ο εκπαιδευτικός θα είναι με τους μαθητές και θα ξεκλειδώσει την πόρτα όταν κτυπήσει το κουδούνι για μέσα, έτσι ώστε να αποφευχθεί ένας επικίνδυνος συνωστισμός μπροστά στην πόρτα. Αυτό όμως κάποιες φορές δε γίνεται για λόγους όπως, ένα μπλοκαρισμένο φωτοτυπικό, ένα τηλέφωνο γονέα ένα άλλο απρόοπτο.

 11. Στα σχολεία που οι πόρτες των τάξεων ανοίγουν προς τα έξω, ο εκπαιδευτικός της τάξης είναι αυτός που πρέπει να ανοίγει την πόρτα της τάξης με το κουδούνι του διαλείμματος.

 12. Οποιαδήποτε αλλαγή και αντικατάσταση εφημερεύοντα πρέπει να γίνεται(όπως προβλέπεται) από το Διευθυντή και όχι μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός που λόγω κάποιας υποχρέωσης πρέπει να αποχωρήσει από το σχολείο και με δική του πρωτοβουλία και συνεννόηση «αφήνει» κάποιον άλλο συνάδελφο πρέπει να γνωρίζει ότι αν σημειωθεί κάτι απρόοπτο, σύμφωνα με το πρόγραμμα εφημερίας θα είναι αυτός υπεύθυνος, αν δεν έχει γνωστό στο Διευθυντή.

 13. Καλό είναι να μην επιτρέπονται παιχνίδια ομαδικά για λόγους τραυματισμού των μικρών παιδιών. Άρα θα πρέπει να οργανωθούν κάποια άλλα παιχνίδια στην αυλή γιατί για τα παιδιά διάλειμμα σημαίνει παιχνίδι.

 14. Μαθητές που παρακολουθούν παράλληλα προγράμματα, όπως ενισχυτική διδασκαλία, ενίσχυση Ελληνομάθειας και άλλα, όταν αποχωρούν από την τάξη να συνοδεύονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό ως το χώρο που γίνεται το μάθημα.

 15. Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού που θα περιελάμβανε τέτοιες προτάσεις ή και διαφοροποιημένες, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε σχολικής μονάδας, θα ήταν μια θετική κίνηση προς ενημέρωση μαθητών και γονέων σχετικά με την πολιτική ασφάλειας του σχολείου.

Όλα τα παραπάνω αφορούν κατά βάση την Α/θμια εκπαίδευση που οι μαθητές είναι μικροί. Όμως ζητήματα που αναφέρθηκαν αφορούν και την Β/θμια.

Γενικά η εφημερία είναι ένα ζήτημα που αφορά μεθοδευμένες κινήσεις και ενέργειες από όλους τους εκπαιδευτικούς αλλά και τη διεύθυνση του σχολείου και όχι μόνο από τον εκάστοτε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό.

http://xenesglosses.eu/

Δείτε επίσης

ICT Orienteering

25 Μαϊου—2 Ιουνίου 2021 σε ώρες εκτός σχολείου Το παιχνίδι στήθηκε!!! ICT Orienteering ονομάστηκε! Παίζεται …