Εγκύκλιοι

Σχολικό Έτος 2017-2018

«Άρθρο 14Α
Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών

3. Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων
τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται
κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά
διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο
όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του
Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή
της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου.
Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύ−
θυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκ−
παίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωρα−
ρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου
ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την
κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων. …»

  • ΦΕΚ τΒ’ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1340/2002: Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων