Αρχική / Δράσεις / Teachers4Europe / Στόχοι και αξίες της ΕΕ : Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στόχοι και αξίες της ΕΕ : Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δηλώστε με ποια χώρα θα ασχοληθείτε: https://docs.google.com/document/d/1Ldjw14ZWTmxCISo32lAQy7TCjjboNkVJKirrGRxBgbo/edit?usp=sharing

Στόχοι και αξίες της ΕΕ

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_el#στόχοι-και-αξίες-της-εε

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Democracy and human rights

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168048d0b5

Data protection

View this post on Instagram

What do #humanrights mean for you? Here are some examples… 🎥

A post shared by FRA (@fundamental.rights) on

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-effectively-communicating-human-rights-booklet_el.pdf

Εργασίες μαθητών/τριών:

https://drive.google.com/file/d/1YC1GxrutozhpfXTGKmYKTM1OyVXwlH4K/view?usp=sharing

Παρουσίαση Ανθρώπινα Δικαιώματα: https://docs.google.com/presentation/d/1d5mcPk5pSBBVf-gWGuJoUWtkiSbvHKLiWLNeeo1YMrg/edit?usp=sharing

Δείτε επίσης

Pixton: Δημιουργία κόμικ

Με χρήματα της Σχολικής μαθητικής εφημερίδας “Τα Μαγικά Μολύβια του 19ου Δ.Σ. Σερρών”, αγοράστηκαν άδειες …